PRESENTACIÓ

ACICOM (Associació Ciutadania I Comunicació) és una associació cívica fundada en 2009 per un grup de persones resilients i dedicada a defensar els drets de la ciutadania, especialment en els temes de mitjans i cultures de la comunicació.

Un dels objectius nuclears d’ACICOM, des de la seua fundació, és la millora de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania valenciana; per a la qual cosa volem potenciar els projectes audiovisuals nascuts en el si de la ciutadania i/o que aconsegueixen el seu suport.

El Festival de Cinema Ciutadà Compromés constitueix així una oportunitat per acostar les productores, els seus productes audiovisuals i els autors i les autores, a la ciutadania valenciana compromesa.

ACICOM entén l’audiovisual com un dels millors vehicles per fomentar nous models de vida, motivar conductes i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.

Des del 2015 hem consolidat un projecte singular i estimulant: el Festival de Cinema Ciutadà Compromés (FCCC). Un festival que ofereix nombrosos audiovisuals amb una mirada crítica cap a les realitats del nostre entorn.

CONDICIONS

Podran presentar-se a concurs:

1. Obres audiovisuals: llargmetratge, migmetratge o curtmetratge, que la seua temàtica tinga relació directa amb el País Valencià o que els seus productors/es, directors/es, actors/ es, siguen d’origen valencià.

2. Ha de fer referència a alguna de les alguna d’aquestes temàtiques:

• Socials, sobre participació o reinvidicatius

• Memòria Democràtica i Històrica

• Igualtat i diversitat

• Ecologia i canvi climàtic

• Drets Humans i cultura de la pau

• Innovació i digitalització

3. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació experimental, animació, publicitat, videoclip, etc.

4. Els audiovisuals hauran de ser en valencià o en castellà, o almenys una versió subtitulada en qualsevol dels dos idiomes oficials del País Valencià.

5. Els audiovisuals passaran per un procés de votació mitjançant el jurat senior i el jurat jove. Superat aquest garbellat, seran projectats en secció oficial optant al concurs.

6. Els participants acepten les condicions amb la seua participació, açò inclou la possibilitat de la projecció del metratge en diferents sales del territori valencià.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins les 14:00 hores del divendres 15 de setembre de 2023, amb la següent documentació per entrar a la preselecció del festival:

 • Inscripció gratuïta electrònica mitjançant formulari que contempla la Fitxa Tècnica, la sinopsi, si es presenta a concurs i tots els aspectes contemplats en la fitxa formulari
 • Formulari: Accés al formulari
 • Obra audiovisual: Enllaç en línia (i clau, si aquest és privat) per al visionat per part de l’organització del Festival.

Documentació i materials a aportar si la pel·lícula ha estat seleccionada

L’organització contactarà amb la persona que figura al formulari de la inscripció de les obres audiovisuals que hagen sigut seleccionades, tant si es vol presentar a concurs com en la secció de projeccions fora de concurs. Els audiovisuals seleccionats hauran de facilitar una còpia digital amb la major qualitat possible, en coordinació amb l’equip del Festival.

Son d’agrair tots els materials infogràfics que es consideren oportuns per tal de fer una correcta difusió de les projeccions i promoció de les obres audiovisuals. (frames, trailer, cartelleria, etc…)

Es podrà presentar la producció seleccionada mitjançant correu electrònic ( wetransfer o qualsevol plataforme d’enviament similar, drive, dropbox, etc.) a gerencia@acicom.org.

Els premis de la Secció Oficial

S’estableixen els següents premis a concurs de la Secció Oficial dotats amb un guardó original d’ACICOM:

 • Premi Audiovisual en Valencià
 • Premi Ciutadania (documentals socials, sobre participació o reinvidicatius)
 • Memòria Democràtica i Històrica
 • Igualtat i diversitat
 • Ecologia i canvi climàtic
 • Drets Humans i cultura de la pau
 • Innovació i digitalització
 • Premi Especial del Públic
 • Premi audiovisual accesible

Els 8 premis d’ACICOM tenen dotació econòmica de 200€. Amb independència d’aquests premis oficials d’ACICOM, qualsevol altra entitat col·laboradora, podran tindre una dotació econòmica concreta sempre que haja sigut acordada prèviament amb l’organització del Festival. Si una de les categories queda deserta no es donaria eixe premi concret.

Selecció i jurat

El jurat oficial estarà format per persones professionals de la comunicació, el periodisme, del món audiovisual valencià i del teixit social, cívic i ciutadà valencià.

El veredicte dels premis als audiovisuals presentats a Concurs en la Secció Oficial i el seu lliurament tindran lloc en l´acte de cloenda del FESTIVAL CCC el 24 d’octubre de 2023.

Les decisions del jurat seran inapel·lables. La direcció del Festival CCC es reserva el dret de no admetre, una vegada preseleccionats, aquells audiovisuals que no reunisquen les condicions tècniques i de contingut adequades per a la seua exhibició pública.

Els premis de la Secció Oficial no podran, en cap cas, declarar-se deserts si hi. Els membres del jurat podran concedir dos premis a una mateixa pel·lícula, i també podran

atorgar, a més, mencions especials als audiovisuals que estimen convenient però aquestes mencions rebran un títol honorífic i no el guardó dels premis consistents en l’estatueta original.

Drets de les obres i termes legals

 1. L’organització del Festival assumeix que les persones responsables d’inscriure els audiovisuals a concurs compten amb els drets d’exhibició de les obres que presenten, eximint a ACICOM de qualsevol responsabilitat civil o penal per la projecció dels audiovisuals.
 2. Durant la celebració del festival, l’organització es reserva el dret d´exhibir les pel·lícules seleccionades en les diverses sessions i sales durant el desenvolupament del Festival al llarg del festival.
 3. Tots els audiovisuals que hagen sigut admesos i es projecten al Festival CCC 2023, en la Secció Oficial de concurs o en altres seccions fora de concurs, figuraran en el catàleg oficial del festival. El Festival podrà realitzar còpies de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic del Festival i podran passar després a formar part del catàleg del circuit del Festival, les condicions del qual s´acordaran expressament amb els titulars dels drets de les produccions participants que ho accepten.
 4. Les productores, directores o persones que escriuen els audiovisuals en la secció oficial a concurs del festival, autoritzen, al presentar el seu formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de l’audiovisual per la seua difusió com un material informatiu i de promoció en qualsevol mitjà de comunicació que decideix utilitzar l’organització del festival.
 5. El Festival pretén acostar els professionals dels audiovisuals i la ciutadania, per la qual cosa es facilitarà tant la presentació dels audiovisuals com els col·loquis posteriors sobre els audiovisuals i les temàtiques que tracten.
 6. El Festival organitza activitats paral·leles a les projeccions, coherents amb les temàtiques tractades
 7. La inscripció d’una pel·lícula en la Secció Oficial a concurs del Festival CCC 2023 així com les pel·lícules presentades fora de concurs suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació.